Taboleiro de anuncios

Anuncios dende o 31 de outubro de 2013

AVISO DO 23/02/2023: hai novidades no apartado correspondente ao proc. sel. dunha praza de Xerente (ver máis abaixo)

PRAZO DE ALEGACIÓNS PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO: Toda vez que a valoración de méritos foi publicada o mércores 25/01/2023, o prazo para presentar alegacións remata o mércores día 08/02/2023 (ver máis abaixo).

XANEIRO 2023

Aprobación do Regulamento de funcionamento do servizo mancomunado de lacería e refuxio de Mougá (vixente dende o 19/01/2023):

XANEIRO 2023

Convocatoria e bases do proceso selectivo dun auxiliar de administración xeral

DECEMBRO 2022

Oferta de emprego público do ano 2022

NOVEMBRO 2022 — DECEMBRO 2022

ORZAMENTO XERAL DO ANO 2023

Anuncio de aprobación definitiva

Anuncio de aprobación inicial

Expediente do Orzamento Xeral de 2023

NOVEMBRO 2022 — FEBREIRO 2023

PROCESO SELECTIVO ORIENTADORES PROFESIONAIS PROGRAMA INTEGRADO EMPREGO 2022-2023

Acta de cualificación final do proceso selectivo e resolución de alegacións á valoración de méritos na fase de concurso:

Prazo de alegacións: Toda vez que a valoración de méritos foi publicada o mércores 25/01/2023, o prazo para presentar alegacións remata o mércores día 08/02/2023.

Resultados da fase de concurso e convocatoria para o primeiro exercicio da fase de oposición:

Edito de composición do tribunal cualificador e data de inicio da primeira fase do proceso:

NOTA ACLARATORIA: a primeira fase do proceso selectivo consiste na cualificación dos méritos achegados polas persoas aspirantes. Esta fase non implica concorrencia nin ten carácter público, polo que NON É PRECISA A ASISTENCIA das persoas aspirantes.

Listaxe definitiva de persoas admitidas:

Anuncio sobre a concesión do Programa Integrado de Emprego 2022-2023:

Modelo de instancia:

Relación de méritos (anexo I)

Nota aclaratoria: A efectos do establecido na base 8, lémbrase ás persoas aspirantes que a achega da relación de méritos constitúe requisito inescusable.

Memoria PIE 2022-2023

Bases de selección e convocatoria para o nomeamento dous/dúas funcionarios/as interinos/as, grupo A2, subgrupo A2, escala de administración especial, subescala técnica media, denominación técnico/a orientador/a profesional para a inserción do PIE:

Anuncio BOP das bases:

OUTUBRO 2022

Convocatoria de curso de adestrador de surf (presentación de instancias ata o xoves 20 de outubro)

ADVERTENCIA IMPORTANTE:

A efectos do cumprimento do esixido na cuestión 6 do anexo I das bases reguladoras (achega de dúas fotocopias compulsadas do título académico), as persoas aspirantes convocadas á realización da proba deberán presentarse con esta documentación xa compulsada, para o cal poderán dirixirse ás administracións públicas, a unha notaría, ou á Secretaría da Mancomunidade, situada no 1º andar da casa do concello de Ferrol.

LISTAXE DEFINITIVA PERSOAS CONVOCADAS Á PROBA SELECTIVA

ANUNCIO SORTEO VACANTES

ANUNCIO AMPLIACIÓN PRAZO INSCRICIÓN

Modelo solicitude:

SETEMBRO 2022 — FEBREIRO 2023

CONVOCATORIA DUNHA PRAZA DE XERENTE QUE FIGURA NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DE ESTABILIZACIÓN

ACLARACIÓN: a valoración de méritos celébrase en sesión que non ten carácter de pública, polo que non é precisa a concorrencia das persoas aspirantes.

Listaxe definitiva de persoas admitidas, composición do tribunal e data da valoración de méritos:

Listaxe provisional de persoas admitidas/excluídas:

Bases e convocatoria do proceso selectivo:

Anuncio da convocatoria do DOG:

Anuncio da convocatoria no BOE:

XULLO 2022

Expediente da Conta Xeral de 2021

Expediente de modificación de crédito n.º 08/2022, subexpte n.º 02/2022 de suplemento de crédito

MAIO 2022

Oferta de emprego público de estabilización

Anuncio de aprobación inicial do regulamento actualizado de funcionamento do servizo mancomunado de lacería e refuxio de Mougá:

Aprobación inicial do regulamento actualizado de funcionamento do servizo mancomunado de lacería e refuxio de Mougá.

Anuncio da aprobación inicial do expediente de modificación de créditos 04/2022, subexpediente de suplemento de crédito 01/2022:

Aprobación inicial de expediente de modificación de créditos 04/2022, subexpediente de suplemento de crédito 01/2022

MARZO 2022

CURSO SOCORRISMO

Anuncio resultados proba selectiva e aviso ingreso fianza:

Listaxe definitiva de persoas admitidas/excluídas:

Anuncio horario e calendario do curso:

Anuncio data proba específica:

Listaxe provisional de persoas admitidas/excluídas á proba selectiva:

Convocatoria de curso de socorrismo

SETEMBRO 2021

Aprobación inicial do Orzamento Xeral da Mancomunidade para o ano 2022

—ANUNCIO BOP

—EXPEDIENTE ORZAMENTO XERAL

Aprobación inicial do expediente de modificación de crédito 09/2021, subexpediente de suplemento de crédito 01/2021 da Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol

—ANUNCIO BOP

—EXPEDIENTE SUPLEMENTO CRÉDITO

Conta xeral correspondente ao exercicio 2020

AGOSTO – SETEMBRO 2021

Curso de monitor de Surf nivel I (presentación de instancias ata o xoves 2 de setembro)

Presentar a súa solicitude na sede electrónica da Mancomunidade.

XUÑO – XULLO 2021

Publicación do acordo de modificación do saldo inicial de dereitos recoñecidos en exercicios anteriores:

BASES E CONVOCATORIA DO CURSO DE FORMACIÓN PARA A OBTENCIÓN DO CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE SOCORRISMO EN MEDIOS ACUÁTICOS NATURAIS

Anuncio da publicación das bases e da convocatoria no BOP da Coruña:

Listaxe de persoas aspirantes admitidas / excluídas:

NOTA ACLARATORIA: A efectos da realización da proba selectiva en piscina, cada persoa aspirante debe ir provista das súas propias aletas.

MARZO 2021

Bando sobre a retirada e traslado dun poni ao Refuxio de Animais de Mougá o 24/02/2021 (publícase o 02/03/2021)

XANEIRO-ABRIL 2021

Convocatoria para a selección de persoal funcionario interino, técnico/a de Normalización Linguística, polo procedemento de concurso-oposición

Publicación no BOP da listaxe provisional de admitidos/as e excluídos/as ao proceso selectivo dun/dunha Técnico/a de Normalización Lingüística:

Publicación no BOP da listaxe definitiva de adminitidos/as e excluídos/as ao proceso selectivo dun/dunha Técnico/a de Normalización Lingüística, composición do Tribunal cualificador e celebración da primeira sesión:

NOTA ACLARATORIA sobre o desenvolvemento da fase de concurso: para esta primeira reunión do Tribunal cualificador, non será precisa a asistencia das/dos aspirantes.

Publicación dos resultados da fase de concurso e convocatoria da fase de oposición:

Plantilla de respostas da fase de oposición:

Publicación dos resultados da fase de oposición, resultados finais do proceso e proposta de nomeamento:

Publicación da acta da sesión do 16/04/2021, resolvendo as alegacións presentadas:

DECEMBRO DE 2020

Exposición pública da conta xeral de 2019

NOVEMBRO-DECEMBRO 2020

Orzamento xeral da Mancomunidade 2021:

Anuncio BOP aprobación inicial:

Anuncio BOP aprobación definitiva:

AGOSTO-SETEMBRO 2020

Proceso selectivo dun/dunha funcionario/a interino/a, Grupo A, Subgrupo A2, Escala de Administración Especial, Subescala Técnica Media, denominación Técnico /a de orientación laboral.

Bases_2020_taboleiro

Modelo_solicitude_autobaremacion_tecnico_orientacion

Anuncio_convocatoria_BOP

Listaxe provisional de admitidos/as e excluídos/as:

Listaxe definitiva de admitidos/as e excluídos/as:

Edicto coa valoración da fase de concurso e convocatoria da fase de oposición:

Edicto coa valoración da fase de oposición e resultado final do proceso selectivo:

MARZO 2020

MEDIDAS DE CONTENCIÓN FRONTE AO CORONAVIRUS COVID-19 NA XESTIÓN DO REFUXIO DE ANIMAIS DE MOUGÁ

XANEIRO-XULLO 2020

Proceso selectivo de dous/dúas funcionarios/as interinos/as, Grupo A2, Subgrupo A2, Escala de Administración Especial, Subescala Técnica Media, denominación Técnico/a Orientador/a profesional para a inserción do Programa Integrado de Emprego de Galicia.

Bases_do proceso selectivo

TR332A-instrucions-inicio-accions-2019-20

Modelo_instancia

Anuncio_Convocatoria_BOP_2020_0000000563

LISTAXE PROVISIONAL ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS:

Listaxe_provisional_admitidos_excluídos_bop_2020_0000001720

NOTA ACLARATORIA PARA OS ASPIRANTES PROVISIONALMENTE EXCLUÍDOS: En cumprimento do requisito esixido na base 6.f), as persoas aspirantes deberán achegar  acreditación de posuír carné de conducir (enténdese que a participación no proceso selectivo implica a obriga de dispoñer de vehículo propio no caso de resultar a persoa seleccionada, polo tanto esta última circunstancia non precisa acreditación documental)

LISTAXE DEFINITIVA ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS, COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL E REALIZACIÓN DA PRIMEIRA FASE DO PROCEDEMENTO SELECTIVO (CONCURSO):

Anuncio_listaxe_definitiva_admitidos_composicion_tribunal_concurso

NOTA ACLARATORIA PARA OS/AS ASPIRANTES ADMITIDOS/AS: Na realización desta primeira fase (concurso), non será precisa a concorrencia dos/as participantes no procedemento.

RESULTADOS DA FASE DE CONCURSO E CONVOCATORIA PARA A REALIZACIÓN DA FASE DE OPOSICIÓN:

Edicto_valoracion_meritos_fase_concurso_tecnicos_PIE_2

RESULTADOS FINAIS DO PROCESO SELECTIVO E PROPOSTA DE NOMEAMENTO:

acta_tribunal_cualificacions_finais_2

NOMEAMENTO TÉCNICOS ORIENTACIÓN PROFESIONAL:

Decreto_nomeamento_técnicos_PIE

DECEMBRO 2019

Anuncio aprobación definitiva orzamento xeral de 2020

Anuncio_aprobacion_definitiva_orzamento_2020

NOVEMBRO 2019

Aprobación inicial do orzamento xeral de 2020

Anuncio_aprobacion_inicial_BOP

Orzamento_2020_fase aprobacion incial_Expediente _2019120278

Bando

Bando poni Fene

SETEMBRO 2019

Arrendamento do ben inmoble patrimonial sito no Polígono Industrial da Gándara, parcela 153 (Narón) (antigo matadoiro)

Pregos de cláusulas administrativas particulares

Pregos de prescricións técnicas

Informe_da xerencia

Informe_xurídico

Informe_de_taxacion

Certificado_de_taxacion

Informe do Arquitecto técnico municipal de Narón

Certificado do acordo do Pleno da aprobación do expediente

Anuncio_licitacion_BOP

Aclaración tipo licitación

Anuncio_aclaración_tipo_licitación_BOP

Aclaración_número_expediente

Anuncio_aclaración_número_expediente_BOP

Anuncio_Mesa_Contratacion martes 03/12/2019 10:00 horas

Anuncio de adxudicación

AGOSTO 2019

Proceso selectivo dun/ha funcionario/a interino técnico de normalización lingüística

Bases do proceso selectivo dun/ha Técnico de Normalización Lingüística

Publicación do anuncio de convocatoria e das bases dun/ha Técnico de Normalización Lingüística no Boletín Oficial da Provincia

modelo_instancia_Técnico_Normalización

Listaxe provisional de persoas admitidas/excluídas na selección de persoal funcionario interino, Técnico/a de normalización lingüística

Anuncio listaxe definitiva de persoas admitidas/excluídas da selección de persoal funcionario interino, Técnico de Normalización Lingüística, composición do Tribunal e data de comezo das probas

NOTA ACLARATORIA: a primeira fase do proceso selectivo, consistente na cualificación dos méritos da fase de concurso, fixada o vindeiro martes 29 de outubro de 2019 ás 10:30 horas, NON REQUIRE A ASISTENCIA DOS ASPIRANTES.

Edicto valoración fase de concurso

Edicto selección 19-11-2019

Proceso selectivo dun/ha funcionario/a interino técnico de cooperativismo

Bases do proceso selectivo dunh/ha Técnico de Cooperativismo.

Publicación do anuncio de convocatoria e das bases dun/ha Técnico de Cooperativismo no Boletín Oficial da Provincia

modelo_instancia_Técnico_Cooperativismo

Proposta de actividades a realizar pola Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2017

Proposta de actividades a realizar pola Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2018

Listaxe provisional de persoas admitidas/excluídas da selección de persoal funcionario interino, Técnico/a de Cooperativismo

Anuncio listaxe definitiva de persoas admitidas/excluídas da selección de persoal funcionario interino, Técnico de Cooperativismo, composición do Tribunal e data de comezo das probas

NOTA ACLARATORIA: a primeira fase do proceso selectivo, consistente na cualificación dos méritos da fase de concurso, fixada o vindeiro mércores 30 de outubro de 2019 ás 9:30 horas, NON REQUIRE A ASISTENCIA DOS ASPIRANTES.

Edicto valoración fase de concurso

acta_seleccion_15.11.2019

Decreto de nomeamento

XULLO 2019

Bando relativo á recollida de cabalos polo servizo de lacería o día 27 de xuño de 2019

Convocatoria para a provisión, en propiedade, quenda libre, dunha praza de auxiliar de Administración xeral:

Outubro de 2018

Proceso selectivo dun/unha orientador/a laboral:

Xuño de 2018

Proceso selectivo de un/unha informador/a turístico do xeodestino turístico Ferrolterra-Rías Altas no verán de 2018 realizado a través do Servizo Público de Emprego de Galicia de acordo co artigo 1 das bases reguladoras da subvención (Resolución de 02/01/2018 da Axencia Turismo de Galicia (DOG 31/01/2018):

Febreiro 2018

Proceso_selectivo de_técnicos/as do Programa Integrado de Emprego_2017-2018 (concluído)

Xullo de 2017

Selección dun/unha técnico/a de cooperativismo:

Selección dun/unha informador/a turístico/a do xeodestino Ferrolterra-Rías Altas:

Febreiro 2017

Selección dun/unha técnico/a para o Programa Territorio de Emprego 2016-2017 (persoas candidatas preseleccionadas polo Servizo Público de Emprego):

  1. Bases do proceso
  2. Oferta de emprego
  3. Acta_da comision
  4. Resultado do proceso

Setembro de 2016

Selección dun/unha técnico/a para o Programa Territorio de Emprego 2016-2017 (persoas candidatas preseleccionadas polo Servizo Público de Emprego):

  1. Bases do proceso
  2. Oferta de Emprego
  3. Acta_da comisión de selección
  4. Resultado do proceso selectivo

Seleccion_dun/unha tecnico/a_para a Oficina Local de Fomento Cooperativo (persoas candidatas preseleccionadas polo Servizo Público de Emprego)

Setembro 2015

Selección dun/unha técnico/a para o desenvolvemento do programa Territorio de Emprego 2015-2016 (candidatos preseleccionados polo Servizo Público de Emprego)

Outubro 2014

Aprobacion_inicial_e exposición pública do regulamento de funcionamento do_refuxio_mancomunado de animais

Selección dun/unha técnico da oficina de fomento cooperativo da Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol

Xullo 2014

Selección dun/unha técnico/a para o desenvolvemento do programa Territorio de Emprego 2014-2015_(candidatos preseleccionados polo Servizo Público de Emprego).

Novembro 2013

Seleccion_dun/unha técnico/a para o desenvolvemento do programa_Territorio_de_Emprego_2013_2014 (Candidatos presleccionados polo Servizo Público de Emprego).

2 Responses to Taboleiro de anuncios

  1. Pingback: Curso de monitor de surf nivel I (presentación de instancias ata o xoves 2 de setembro) | Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol

  2. Pingback: Convocatoria de curso de adestrador/a de surf 2022 | Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol

Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

Conectando a %s