SUBVENCIÓNS PARA PERSOAS AUTÓNOMAS, PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS, COOPERATIVAS E S. LABORAIS

SUBVENCIÓNS “Xempre Emprendemento” para apoiar iniciativas de emprendemento que se atopen de alta e iniciasen a súa actividade económica desde o 1/xaneiro/2020 no ámbito da CC.AA. de Galicia.

PRAZO SOLICITUDES:   1 mes (ata o día 4/novembro/2022)

Máis información:   DOG Nº 187 (PÁX. 51966)

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

AXUDAS PARA O CARNÉ DE CONDUCIR: B, C e D

Convocatoria 2022en plazoEn prazo:  ata o 28/10/2022

Documentación para a presentación:

Solicitudes .

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal

Documentación complementaria .

1. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación:

a) Autorización temporal para conducir expedida pola Dirección Xeral de Tráfico, no caso de que a persoa solicitante teña aprobado o/os carné/s obxecto da solicitude pero o documento aínda non fose expedido. Esta xustificación debe conter a data de obtención do permiso, que debe estar no intervalo recollido no artigo 5.d).

b) O/os certificado/s de empadroamento histórico que acredite/n a antigüidade mínima esixida no artigo 5, no caso de que a última variación padroal sexa inferior a 1 ano.

A concorrencia dos demais requisitos esixidos no artigo 5 será obxecto de comprobación automática, conforme se recolle no artigo 9 desta orde.

c) Anexo II (certificado da autoescola ou centro de formación que reflicta a data da matriculación para a obtención do/dos permiso/s de conducir obxecto da solicitude).

d) Anexo III (cuestionarios relativos aos indicadores de produtividade e de resultado inmediato).

ENLACE: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS321A

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

AXUDAS MÁSTER UNIVERSITARIO EN GALICIA

A PERSOAS TITULADAS UNIVERSITARIAS EN SITUACIÓN DE DESEMPREGO PARA:

MATRÍCULA DUN MÁSTER UNIVERSITARIO DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE

GALICIA CURSO ACADÉMICO 2022/23

Máis información:

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/37998

Prazo presentación solicitudes:             ata 24/outubro/2022

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

CURSO GRATUÍTO DE: REPARACIÓN DE PALAS EÓLICAS

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

MATRICULATE EN FORMACIÓN DUAL

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

CONCURSO DE EMPRENDEDORES

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

INFORMACIÓN REFORMA LABORAL

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

AXUDAS CUOTAS DE AUTÓNOMOS/AS

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

AXUDAS A AUTÓNOMOS E EMPRESAS

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

WEBINAR EMPLEO CONSTRUCCIÓN

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO DE

129 POSTOS AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO

ORDE do 14 de marzo de 2022. Bases xerais reguladoras e se convoca proceso selectivo unitario para a provisión, mediante contrato laboral temporal, de postos de auxiliares de policía local.

Dos concellos que a seguir se enumeran e a creación da listaxe de colaboración para a súa contratación:

Número de postos                                                               Concello

1                                                                                                                    A Cañiza

4                                                                                                                    A Estrada

4                                                                                                                    A Guarda

1                                                                                                                    A Illa de Arousa

3                                                                                                                    A Laracha

4                                                                                                                    A Pobra do Caramiñal

2                                                                                                                    Bergondo

2                                                                                                                    Cabanas

4                                                                                                                    Cangas

4                                                                                                                    O Carballiño

4                                                                                                                    Cedeira

4                                                                                                                    Gondomar

3                                                                                                                    Marín

1                                                                                                                    Meaño

2                                                                                                                    Melide

2                                                                                                                    Miño

6                                                                                                                    Moaña

1                                                                                                                    Mugardos

2                                                                                                                    Negreira

8                                                                                                                    Nigrán

4                                                                                                                    Noia

2                                                                                                                    O Barco de Valdeorras

6                                                                                                                    O Grove

2                                                                                                                    Ortigueira

1                                                                                                                    Outes

7                                                                                                                    Poio

3                                                                                                                    Rianxo

3                                                                                                                    Sada

30                                                                                                                  Sanxenxo

2                                                                                                                    Tomiño

5                                                                                                                    Vilagarcía de Arousa

2                                                                                                                    Vilanova de Arousa

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

Ampliar información:      DOG,nº 53   do 17/03/2022  Páxina 18118

Prazo de presentación:   do 18 ao 31/Marzo/2022

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

CASAS NIÑO

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

A FUNDACIÓN MATRIX CREA 25 POSTOS DE TRABALLO PARA ACTIVIDADES DE I+D+i


A Fundación Matrix, Investigación y Desarrollo Sostenible contratará no mes de marzo diferentes perfís de investigación e técnicos, como entidade beneficiaria do Programa INVESTIGO da Xunta de Galicia, financiado pola Unión Europea – Next  Generation EU.

Mozos e mozas galegos con perfís de diferentes disciplinas beneficiaranse desta axuda, que permite á Fundación Matrix apoiar o talento científico, tecnolóxico e técnico mellorando as oportunidades laborais da mocidade galega.
 Prazo de inscripción: 22 de marzo de 2022.
Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

CONVOCATORIA DO CURSO DE FORMACIÓN PARA A OBTENCIÓN DO CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE SOCORRISMO EN MEDIOS ACUÁTICOS NATURAIS

As instancias coa documentación correspondente deberán presentarse por rexistro no prazo de oito días naturais dende a publicación no BOP da Coruña (ÚLTIMO DÍA LUNS 21 DE MARZO)

O día 10/03/2022 a Presidencia desta Mancomunidade aprobou as bases específicas que rexerán a convocatoria do curso de formación para a obtención do certificado de profesionalidade de socorrismo en medios acuáticos naturais.

As bases íntegras do proceso selectivo encóntranse publicadas na web da Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol www.comarcaferrolterra.es

A presentación de instancias realizarase segundo se especifica nas bases conforme ao modelo que figura como Anexo I, no prazo de oito días naturais dende a publicación das presentes bases no BOP da Coruña.

Máis información e anuncios relacionados con este proceso no taboleiro de anuncios

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

14 BOLSAS DE FORMACIÓN PRÁCTICAS NAS OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DEPENDENTES DA AXENCIA TURISMO DE GALICIA

REQUISITOS DE TITULACIÓN:

estar en posesión, antes da finalización do prazo de presentación de solicitudes, dalgún dos seguintes títulos (só serán válidos os títulos obtidos a partir do 1 de xaneiro de 2017):

 • GRAO EN TURISMO
 • MESTRADO RELACIONADO CON TURISMO
 • TÉCNICO SUPERIOR EN GUÍA
 • INFORMACIÓN E ASISTENCIA TURÍSTICAS
 • TÉCNICO SUPERIOR EN AXENCIAS DE VIAXES E XESTIÓN DE EVENTOS

REQUISITOS IDIOMAS:

Acreditar nivel :

 • CELGA 4
 • B1 INGLÉS

Información en: DOG XUNTA GALICIA, do 10 de marzo/2022

Prazo instancias: 1 mes (dende o seguinte día desta publicación)

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

Bolsa de traballo para contratacións de TRABALLADOR/A SOCIAL no Concello de Ares

Información en:

www.concellodeares.com

BOP 08/03/202

INSCRICIÓNS:

Ata o 28/03/2022

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

CONVOCATORIA DE PROBAS PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE BACHAREL

Para maiores de 20 anos


Máis información no DOG do 25 de febreiro de 2022.

Prazo: do 7 ao 16 de marzo de 2022

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

CONVOCATORIA DE PROBAS PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DA ESO

Máis información no DOG do 16 de febreiro de 2022.

Para maiores de 18 anos
nas convocatorias de maio e setembro.

Prazos de solicitude:
– Para a convocatoria de maio: do 7 de marzo ao 17 de marzo de 2022, ambos os dous incluídos.
– Para a convocatoria de setembro: do 1 de xullo ao 8 de xullo de 2022, ambos os dous incluídos.

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

Programa formativo empoderamento e liderado feminino – IMPULSA –

Cartel Litera feminino -impulsa-_Mesa de trabajo

Información e inscricións:

https://fpgft.gal/gl/lideradofeminino

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

APERTURA LISTAS NA XUNTA DE GALICIA

FUNCIONARIOS INTERINOS

A1   2062     Escala de enxeñeiros. Especialidade de enxeñaría de camiños, canais e portos

A1   2065     Escala de enxeñeiros. Especialidade de enxeñaría de minas

A1   2066     Escala de enxeñeiros. Especialidade de enxeñaría de montes

A2   2074     Escala de enxeñeiros técnicos. Especialidade de enxeñaría técnica  OO. PP.

A2   2079     Escala de enxeñeiros técnicos. Especialidade de enxeñaría técnica de minas

C1   207H     Escala de axentes facultativos ambientais

PERSOAL LABORAL

III   090     Animador/a sociocultural

III   104     Intérprete de linguaxe de signos

V   001     Camareiro/a-limpador/a. Axudante de cociña. Pasador/a de ferro- lavandeiro/a.

                 Costureiro/a. Cortador/a. Pasador/a de ferro. Lavandeiro/a

LISTAS ABERTAS XUNTA DE GALICIA

FUNCIONARIOS INTERINOS

A1   208F         Escala de facultativos. Especialidade medicina

A1   2062        Escala de enxeñeiros. Especialidade de enxeñaría de camiños, canais e portos

A1   2065        Escala de enxeñeiros. Especialidade de enxeñaría de minas

A1   2066        Escala de enxeñeiros. Especialidade de enxeñaría de montes

A1   2067        Escala de veterinarios

A1   2093        Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo- pesqueiros:

                        Especialidade  en lexislación marítima

Especialidade en navegación marítima

Especialidade en pesca marítima/bioloxía pesqueira

Especialidade en inglés marítimo

Especialidade en medicina subacuática e hiperbárica

Especialidade en intervencións subacuáticas e hiperbáricas

Especialidade en comunicacións

Especialidade en máquinas e instalacións mariñas

                        Especialidade en procesos sanitarios

A2 208          Escala técnica de facultativos:                   

Especialidade enfermaría

Especialidade fisioterapia

Especialidade terapia ocupacional

A2 2074          Escala de enxeñeiros técnicos. Especialidade de enxeñaría técnica de OO.PP.

A2 2079          Escala de enxeñeiros técnicos. Especialidade de enxeñaría técnica de minas

A2 2094          Escala de mestres de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros:

Especialidade en traballos técnicos de mergullo

Especialidade en máquinas e produción

Especialidade en servizos ao buque

C1 207H          Escala de axentes facultativos ambientais  (a extinguir)

C1 207C-02     Escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia

C1 207            Escala operativa do Servizo de Gardacostas de Galicia: 

Especialidade patrón

Especialidade mecánico

 C2 20A3         Escala de auxiliares de clínica

PERSOAL LABORAL

III 006              Xefe/a de servizos técnicos. Encargado/a de mantemento.

Conservador/a de edificios. Encargado/a de oficios varios mantemento.

Xefe/a de taller. Encargado/a de traballos. Especialista de oficios

III 014              Xefe/a de cociña

III 065              Oficial 1ª cociña. Oficial 1ª cociñeiro/a. Xefe/a de cociña. Cociñeiro/a 1ª

III 069              Oficial/a servizos técnicos. Oficial 1ª mantemento e de oficios varios. Oficial 1ª

III 090              Animador/a sociocultural

III 104              Intérprete de linguaxe de signos

IV 005             Oficial/a 2ª de cociña. Cociñeiro/a oficial 2ª

IV 006             Axudante/a servizos técnicos. Oficial/a 2ª de mantemento

V 001              Camareiro/a-limpador/a. Axudante de cociña. Pasador/a de ferro- lavandeiro/a.

Costureiro/a. Cortador/a. Pasador de ferro/a. Lavandeiro/a

INFORMACIÓN: https://www.xunta.gal/funcion-publica/contratacion-temporal

SOLICITUDES:           1 de marzo ao 30 de abril/2022

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

PROGRAMA de PRÁCTICAS para ESTUDANTES de GRAO e MÁSTER

UNIVERSIDADE DE A CORUÑA

CAMPUS RURAL DO MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXIA E O RETO DEMOGRÁFICO xunto coa CRUE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, programa ao que está adherida a UNIVERSIDADE DA CORUÑA (UDC). 

Este programa diríxese a: 

 • Concellos de menos de 5.000 habitantes.
 • Empresas privadas que estean ubicadas en concellos de menos de 5.000 habitantes.  

Mediante este programa, tanto concellos como empresas terán a oportunidade de acoller estudantes en prácticas de grao ou máster de todas as titulacións da UDC sen custo algún,posto que os gastos corren a cargo do nomeado Ministerio e da UDC.  

Tanto os concellos coma empresas interesadas cómpre que se inscriban antes do 3 de marzo 

formulario:  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PuqhzrJgdU-mwqYCLo-WGzsH193uEO9MiMxnfcz-rYtUOTlTM1VKVFNaV1VJQkRITVBDRjUwWlMwWiQlQCN0PWcu

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

CONVOCATORIA CONCESIÓN DE 20 BOLSAS

PARA INVESTIGACIÓN

PARA O PERÍODO 2022-2023

DISTRIBUÍDAS NAS SEGUINTES ÁREAS:

 1. ÁREA DE ARTES E HUMANIDADES:                5 bolsas
 2. ÁREA DE CIENCIAS:                                            3 bolsas
 3. ÁREA DE CIENCIAS DA SAÚDE:                        3 bolsas
 4. ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS:   5 bolsas
 5. ÁREA DE ENXEÑERÍA E ARQUITECTURA:      2 bolsas
 6. ÁREA DE ESTUDOS DE XÉNERO:                     2 bolsas

Deputación Provincial da Coruña

Información:    BOP  de A CORUÑA,  do   18/02/2022

                           http://www.dacoruna.gal/

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

CONVOCATORIA É A CONCESIÓN DE 25 BOLSAS

PARA PERFECCIONAMENTO DE ESTUDOS ARTÍSTICOS

PARA O PERÍODO 2022-2023

FÓRA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

DISTRIBUÍDAS NAS SEGUINTES ÁREAS:

 1. ÁREA DE AUDIOVISUAL:  2 bolsas
 2. ÁREA DE DANZA E ARTES DO MOVEMENTO:  3 bolsas
 3. ÁREA DE ILUSTRACIÓN, ARTES PLÁSTICAS E VISUAIS:  5 bolsas
 4. ÁREA DE MÚSICA:  12 bolsas
 5. ÁREA DE TEATRO E INTERPRETACIÓN ESCÉNICA:  3 bolsas

Deputación Provincial da Coruña

Información:    BOP  de A CORUÑA,  do   18/02/2022

                           http://www.dacoruna.gal/

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

CONVOCATORIA PRAZAS DEFENSA

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

AGASP convoca:

CURSOS DE RECICLAXE DE SOCORRISMO ACUÁTICO

válidos para a renovación da inscrición no rexistro profesional do persoal de socorrismo, información e primeiros auxilios  de Galicia.

Máis información en:      http://agasp.xunta.gal   /  DOG  do 7/02/2022

Prazo inscrición:        do 8 ao 17 de febreiro 

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

Probas de competencias clave dos niveis 2 e 3

Convócanse probas nos niveis de cualificación profesional 2 e 3, nas seguintes competencias clave:

Comunicación en lingua galega

Comunicación en lingua castelá

Comunicación en lingua estranxeira (inglés)

Competencia matemática

Información:  DOG  do 16/02/2022

Prazo solicitudes:   do  17 ao 7 de abril/2022

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

WEBINAR “Programa de axudas para implantar a igualdade laboral, a conciliación e a RSE”

A ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE FERROLTERRA en colaboración da Consellería de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia, organiza esta Webinar para informar as empresas do programa de axudas para a elaboración e implantación de plans de igualdade, a conciliación e a obtención de certificacións en materia de responsabilidade social empresarial (RSE).

Data:  Venres, 18 de febreiro de 2022

Modalidade:  Telemática ( de 12,00 a 12,45 horas )

Imprescindible inscrición: 981 333 305 / info@empresarios-ferrolterra.org   

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

CONVOCATORIA DE AXUDAS

AO ALUMNADO DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA

PARA ESTADÍAS NALGÚN ESTADO MEMBRO DA UNIÓN EUROPEA,

CO OBXECTO DE COÑECER A LINGUA DESE PAÍS. 

Información en:      http://www.pap.minhap.gob.es/bdntrans/index

Prazo solicitudes:    ata o 14 de marzo/2022

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

Bolsas de emprego no Concello de Dodro :

 • EDUCADORES/AS SOCIAIS

Prazo instancia ata o 16 de febreiro

 • TRABALLADORES/AS SOCIAIS

Prazo instancia ata o 12 de febreiro

** Máis información en:

http://www.dodro.gal

BOP A CORUÑA nº 22

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

Subvencións para o fomento do emprendemento en Economía Social (APROL – 2022)

🚨No día de hoxe vense de publicar as subvencións para o fomento do emprendemento en #EconomíaSocial, que ofrecen ata un máximo de 36.000 € por cada persoa socia.💵
Podes chamarnos ao teléfono 722 253 762 ou contactar por correo electrónico (cooperativismo@ferrol.es) para concertar unha cita na Oficina Local de Fomento Cooperativo da Mancomunidade. Axudarémoste a poñer en marcha e desenvolver o teu proxecto de negocio en #Ferrolterra.
A atención presencial seguirá a ser os luns, mércores e venres no Centro de Emprego do Concello de Ferrol, os martes no Concello de Valdoviño e os xoves no Concello de Cabanas.
#XuntasSomosFortes

BASES E CONVOCATORIA: https://cutt.ly/FIFGwyT

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

Proxecto INDUSTRIA CONECTADA 4.0 Axudas para impulsar a transformación dixital da industria.

Información en:

https://www.eoi.es/es/empresas/industria-40

Prazo solicitudes: ata o 15/ DECEMBRO

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

Programa Integrado de Emprego 2021-2022

Programa Integrado para o Emprego de Galicia 2021-2022

A Xunta de Galicia concedeu á A Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol unha nova edición do Programa Integrado de Emprego de Galicia. A administración autonómica e o Servicio Público de Empleo Estatal financian esta convocatoria con 217.500 € sobre 250.000 € do custo total. Vai dirixida a mulleres en situación de desemprego empadroadas nos Concellos de: Cedeira, Valdoviño, Narón, Fene, Neda, Cabanas, Ares ou Mugardos e que cumpran algún dos seguintes requisitos:

 • certificado de discapacidade
 • risco de exclusión social e beneficiarias do tramo de inserción da renda de inclusión social de Galicia
 • vítimas de violencia de xénero
 • menores de 30 anos con baixa cualificación
 • estar desempregadas (e inscritas como demandantes de emprego)  

O Programa Integrado de Emprego da Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol 2021/2022 ten unha duración de 12 meses e o seu obxectivo principal é achegar ferramentas ás participantes de xeito que melloren a súa empregabilidade e logren a inserción laboral. Os medios que se utilizan para a consecución do obxectivo son moi diversos e adaptados ao perfil de cada persoa.

Con este fin, conxugaranse accións individuais co persoal técnico do programa (orientación laboral, asesoramento, itinerarios personalizados de inserción) con accións formativas tanto cualificantes (atención sociosanitaria, administración, comercio e loxística, peixaría…) como de tipo transversal (preparación para as competencias clave, informática, idiomas, habelencias sociolaborais, talleres de busca de emprego, talleres de entrevista…). O persoal técnico tamén abordará a prospección laboral de xeito que en todo momento manterá contactos coas empresas da contorna de cara a coñecer as necesidades do mercado, as posibles ofertas de emprego e poñelas en contacto coas usuarias do programa. O obxectivo mínimo de inserción laboral do Programa Integrado de Emprego deste ano é do 35%.

É importante subliñar que todas estas accións se apoiarán con medidas que permitan a participación das usuarias, de xeito que aquelas que teñan menores ou persoas con discapacidade ao seu cargo (e non dispoñan de recursos de apoio) poderán beneficiarse dun servizo de conciliación. Así mesmo, terán dereito a percibir unha bolsa de 7€ por día de asistencia ás accións do programa.

Esta metodoloxía permite que as participantes amplíen non só a súa cualificación senón que, ao mellorar o coñecemento de si mesmas e do propio mercado laboral, poidan adquirir formación que lles sirva para que a súa busca de emprego sexa máis eficiente e efectiva.

As mulleres interesadas en ampliar información ou inscribirse no programa poderán solicitalo do seguinte xeito:

Persoal técnico do Programa Integrado de Emprego da Mancomunidade. Tlf 697 874 155 / 670 304 224 / 981944000 ext. 378. piemancomunidade@ferrol.es

Ares. Área de Formación e Emprego Tlf.: 689 242 598

Cabanas. emprego@cabanas.gal / 670 304 224 / 697 874 155 / 981 944 000 ext. 378

Cedeira. Área de Formación e Emprego. Tlf. 981 480 000 (extensión 4)

Fene. orientacion.laboral@fene.gal. Area de Formación e Emprego “Pancho Allegue”. Teléfono 981 492 767.

Mugardos. Área de Formación e Emprego.Tlf. 698 188 608

Narón. Centro de Formación Irmás Froilaz. Av. do Mar, 115, Polígono Industrial da Gándara. Tlf. 981 333 135 / 697 874 155 / 670 304 224

Neda. Departamento municipal de Servizos Sociais. 981380039 extensión 2

Valdoviño. Departamento municipal de Servizos Sociais. Teléfono 981 48 70 41 (extensión 5).

Así mesmo tamén poden consultar toda a información na páxina web da Mancomunidade www.comarcaferrolterra.es, na que haberá unha folla de solicitude. Esta deberá ser cuberta e enviada ao correo electrónico piemancomunidade@ferrol.es ou deixala presencialmente nos departamentos indicados dos respectivos Concellos así como no Centro Municipal de Formación Irmás Froilaz (Avenida do Mar, 115. A Gándara. Narón)

O prazo de solicitude vai dende o día 26 de novembro ata o 17 de decembro (AMPLIADO), ambos incluídos. Posteriormente as mulleres inscritas serán chamadas a unha entrevista de cara a facer a selección final de participantes no programa.

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

REALIZACIÓN DAS PROBAS PARA O CERTIFICADO DA LINGUA GALEGA:

Celga 4

En Santiago de Compostela e en Ponferrada:

20 de novembro de 2021, para as persoas admitidas cuxo primeiro apelido empece por algunha das seguintes letras: Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K e L

21 de novembro de 2021, para as persoas admitidas cuxo primeiro apelido empece por algunha das seguintes letras: M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W e X

Celga 3

En Santiago de Compostela e en Ponferrada:

27 de novembro de 2021, para todas as persoas admitidas.

Celga 2

En Santiago de Compostela e en Ponferrada:

28 de novembro de 2021, para todas as persoas admitidas.

Información:  DOG  nº 207, do 27/10/2021

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

CONCELLO DE FENE

Convocatoria para a selección de dúas listas para futuras coberturas de emprego:

 • PSICÓLOGO/A
 • TÉCNICO/A INTERVENCIÓN SOCIAL

https://fene.gal/media/documentos/ANUNCIO_PROG_20211013110000139_ANEXO_1634115600_0.pdf

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

AXUDAS ÁS PERSOAS UNIVERSITARIAS EN DESEMPREGO PARA A MATRÍCULA NUN MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL NAS UNIVERSIDADES DE GALICIA

CURSO ACADÉMICO 2021/22

PRAZO:  ata o 28/10/2021

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

Listas SEAGA

Apertura para novos canditados de diferentes categorías:

 • Peón
 • Peón especialista
 • Maquinista-condutor/a
 • Xefe de brigada
 • Técnico/a laboratorio
 • Enxeñeiro/a de: Montes, Agrónomo, Camiños
 • Enxeñeiro/a Técnica de OOPP, Agríocola, forestal
 • Arquitecto
 • Arquitecto Técnico/a
 • L. Dereito
 • L. Económicas
 • Grao Ciencias do Mar
 • Biólogo/a

E actualización méritos dos integrantes.

Prazo solicitudes:   ata o 2/Novembro

Máis información en:   http://www.epseaga.com

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

Presentación pública do Plan Estratéxico da Economía Social de Ferrolterra o martes 28 de setembro

A Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol presentará este martes 28 de setembro o Plan Estratéxico de desenvolvemento da Economía Social para Ferrolterra 2021-2026, elaborado pola Oficina Local de Fomento Cooperativo desta Mancomunidade. O evento terá lugar no Antigo Hospicio de Ferrol (R/ Méndez Núñez, 11) ás 18:00 horas. Está invitados a este encontro todas as entidades da Economía Social da comarca (cooperativas, sociedades laborais, confrarías, etc.), ademais dos representantes e técnicos das administracións, así como calquera outra persoa interesada neste modelo económico. Para poder asistir é requisito imprescindible inscribirse no teléfono 722 25 37 62 ou no correo electrónico cooperativismo@ferrol.es.

A elaboración deste Plan Estratéxico contou con financiación da Consellería de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia a través das axudas ás entidades colaboradoras da Rede Eusumo para a realización de actividades de promoción e impulso do cooperativismo e a Economía Social. O Plan desenvolve 27 accións a través de 7 eixes estratéxicos que darán visibilidade á actividade do sector na comarca, consolidando o seu proceso de recuperación trala crise pos-pandémica e engadindo valor a través de fórmulas baseadas na intercooperación, o impulso institucional e a inmersión social das entidades. O proxecto tamén analiza o emprego na economía social nos anos de crise, observando unha mellor evolución e desenvolvemento en contraposición coa economía mercantil xeral, onde se observou unha maior destrución de emprego.

A Oficina Local de Fomento Cooperativo presta asesoramento e acompañamento gratuíto a aquelas persoas ou grupos promotores que queiran emprender en colectivo, con fórmulas xurídicas democráticas, autónomas, responsables, igualitarias e fundamentadas nas necesidades das persoas socias. A Oficina presta atención presencial no Centro de Emprego do Concello de Ferrol os luns, mércores e venres, no Concello de Valdoviño os martes e no Concello de Cabanas os xoves, onde se informa de novas oportunidades de mercado, axudas e subvencións vixentes, análise e maduración de ideas de negocio, trámites e constitución de estatutos, plans de empresa, estudos de viabilidade e tamén busca de persoas socias para compartir un proxecto. As sesións son de balde, pero é preciso solicitar cita previa a través do teléfono 722 25 37 62 ou do correo electrónico cooperativismo@ferrol.es.

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

Curso de monitor de surf nivel I (presentación de instancias ata o xoves 2 de setembro)

A formación de monitores de surf resulta esencial para o desenvolvemento turístico do destino turístico Ferrolterra-Rías Altas que a Mancomunidade de concellos da Comarca de Ferrol promociona.

Por este motivo solicitouse e obtívose unha axuda da Deputación da Coruña mediante o Programa de subvencións dirixido a entes de xestión, asociacións, mancomunidades e consorcios turísticos para a mellora da calidade, competitividade e actividades turísticas (DP0030) do ano 2021 para un plan de mellora do Xeodestino Ferrolterra-Rías Altas no que se inclúe expresamente esta acción formativa.

A Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol, coa colaboración da Deputación da Coruña e por medio da Federación Galega de Surf convoca un curso de formación para a obtención da titulación oficial de adestrador nacional en surfing nivel I, ao abeiro da Resolución de 7 de febreiro de 2012, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o plan formativo da modalidade deportiva de surf (B.O.E. de 28/02/2012), que conta cun total de 12 prazas.

As persoas interesadas dispoñen de prazo ata o 2 de setembro para presentar as súas instancias, de acordo co modelo e bases que se encontran publicados no taboleiro de anuncios desta web.

Deberán cumprir os requisitos que se detallan nas bases, entre eles estaren empadroadas en calquera dos 21 concellos que forman parte do destino turístico Ferrolterra-Rías Altas: Ares, Cabanas, A Capela, Cariño, Cedeira, Cerdido, Fene, Ferrol, Mañón, Moeche, Monfero, Mugardos, Narón, Neda, Ortigueira, Pontedeume, As Pontes de García Rodríguez, San Sadurniño, As Somozas, Valdoviño e Vilarmaior.

Para máis información, pode consultarse taboleiro de anuncios desta web.

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

Programa de Mentorización de mozos e mozas

para a transición da vida académica á laboral

O Programa Xuventude Mentoring é un programa pioneiro de formación e mentoría impulsado dende a Xunta de Galicia co obxectivo de favorecer a transición á vida laboral das

persoas mozas con estudos de grao ou de formación profesional.

O programa está destinado á mellora das habilidades e competencias, desde a educación non formal, para a busca de emprego, tanto por conta propia como por conta allea.

As persoas mozas participantes contarán co contacto dunha rede de persoas mentoras procedentes do empresariado galego, que lles ofrecerán asesoramento e apoio.

É necesario estar inscrito no Programa de Garantía Xuvenil

https://garantiajuvenil.sepe.es/login.action

QUE OFRECE O PROGRAMA??

Un programa integral con 4 grandes bloques de accións que se desenvolverán

entre setembro e decembro de 2021:

I. Traballo con persoas mentoras:

asesoramento e apoio para a busca de emprego, por conta allea ou por conta propia, coa titorización dunha persoa mentora.

Cada participante terá, polo menos, 4 reunións co seu mentor ou mentora, de forma

presencial ou telemática.

II. Actividades formativas:

de maneira presencial. semipresencial ou en liña, dirixidas a desenvolver habilidades e competencias clave para o futuro desenvolvemento profesional da persoa moza.

III. Asistencia a eventos e visitas a empresas para mellorar a empregabilidade e establecer unha rede de contactos (networking).

IV. Seguimento e asesoramento continuado por parte do equipo especializado do programa.

Inscrición: https://xuventudementoring.cixug.gal/incr-mentoring/

Máis informaciónhttps://xportal.cixug.gal/

Servizo Orientación Laboral Mancomunidade Ferrolterra

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

convocatoria contratación PSICÓLOGA/O CONCELLO DE CABANAS

PRAZO INSTANCIAS: do 20 ao 26 de agosto (inclusives)

INFORMACIÓN: BOP DE A CORUÑA, DO 19 DE AGOSTO/21

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

Convocatoria cursos preparatorios de lingua galega, CELGAS

GRATUÍTOS

Os impartirá a ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS  de Ferrol

Contacto:   981 32 40 25        /        eoi.ferrol@edu.xunta.gal

Relación de cursos CELGA  ofertados

NivelData de inicioData de finHorariosDías
MañáTarde
Celga 3Outubro 2021Xaneiro 2022Das 11.00 ás 13.00 horasMartes e xoves
Celga 4Febreiro 2022Maio 2022Das 11.00 ás 13.00 horasMartes e xoves

As datas son orientativas e a documentación presentarase telemáticamente dende:   http://www.eoidigital.com/preinslinguagalega

Prazo presentación documentación será ata:

 17 de setembro de 2021 para os cursos do primeiro cuadrimestre

 21 de xaneiro de 2022 para os cursos do segundo cuadrimestre

Máis información:   DOG, Nº 155 do 13 de agosto/2021

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

AXUDAS A MOZO/AS PARA CARNÉS DE CONDUCCIÓN

Convocatoria  AXUDAS para obtención do CARNÉS DE CONDUCIÓN:  

 • Clase B   (turismo)  400 €
 • Clase C   (camión)   650 €

Para persoas entre 18 e 29 anos inclusive,  inscritas no

SNGX  (SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL)

Información:  DOG, Nº 155  do 13/08/2021

Solicitudes en:     https://sede.xunta.gal

Prazo:    dende o 14 de agosto ao 14 de setembro

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

convocatoria BOLSA DE TRABALLO: BRIGADA de INCENDIOS Concello de MUGARDOS

Prazo solicitudes:  ata o día 17 DE XULLO (INCLUSIVE)

Información:

http://www.mugardos.gal

BOP A Coruña, nº 129, do día 12 de xullo/21

SOLICITUDES EN: https://mugardos.sedelectronica.gal/

Publicado en Emprego e emprendemento | Deixar un comentario

Axudas APROL – Economía Social

📌Ata o 30 de setembro:

Axudas de ata 16.500 € por cada persoa socia 💲 + reembolso da aportación ao capital inicial🔙💱

Infórmate de forma gratuíta e aprovéitate do programa APROL, posto en marcha pola Consellería de Emprego e Igualdade.
👉 https://bit.ly/36pL9Yw

Emprende coa Mancomunidade en #EconomíaSocial, emprende en #Ferrolterra

Pide cita previa, de balde e sen compromiso. Infórmate!

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

CONVOCATORIA DO CURSO DE FORMACIÓN PARA A OBTENCIÓN DO CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE SOCORRISMO EN MEDIOS ACUÁTICOS NATURAIS

O día 18/06/2021 a Presidencia desta Mancomunidade aprobou as bases específicas que rexerán a convocatoria do curso de formación para a obtención do certificado de profesionalidade de socorrismo en medios acuáticos naturais.

As bases íntegras do proceso selectivo encóntranse publicadas no taboleiro da web da Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol www.comarcaferrolterra.es

A presentación de instancias realizarase no rexistro electrónico da Mancomunidade (mancomunidade@ferrol.es) conforme ao modelo que figura como Anexo I, no prazo de oito días naturais dende a publicación do anuncio no BOP da Coruña.

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

RESOLUCIÓN do 8 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento SI437A)

📌O DOG publica hoxe as bases reguladoras das axudas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres ♀️

Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2021 das axudas dirixidas ás asociacións de mulleres e ás federacións constituídas por estas, coa finalidade de fortalecer e consolidar o movemento asociativo e potenciar a participación social e a calidade de vida das mulleres galegas a través das seguintes liñas:

a) Liña 1: consolidación do movemento asociativo, destinada a compensar gastos correntes que orixine o mantemento e funcionamento das asociacións de mulleres e das súas federacións.

b) Liña 2: promoción de actuacións e actividades singularizadas en materia de igualdade, de prevención da violencia de xénero e de acompañamento das vítimas, con especial incidencia nas mulleres rurais, mulleres maiores e/ou mulleres en situación de vulnerabilidade, no marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero.


Infórmate aquí!👇 
👉https://bit.ly/3zCZ0YR

#XuntasSomosFortes

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario